Retour

Schéi Crëschtdeeg

Léif Clienten, dir Dammen an dir Hären

meyPro seet Iech villmools Merci fir äert Vertrauen an wënscht iech schéin Feierdeeg an en glécklecht neit Joer. Och dëst Joer hunn mer eis decidéiert erëm fir en gudden Zweck ze spenden an hunn en Don un « COOPERATIONS asbl vun Wolz » gemaach.

Matt beschte

Gréiss, D’Direktioun an d’Personal

---

Chère cliente, cher client,

meyPro vous remercie pour votre confiance témoignée durant toute l’année et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël et une nouvelle année à l’enseigne du succès et du bonheur. Comme les années passées, nous avons décidé de faire un don. Cette année nous avons choisi de faire ce don à l’ Association « COOPERATIONS asbl de Wiltz ».

Avec nos meilleures salutations,

La direction et le personnel

---

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde!

meyPro bedankt sich für das Vertrauen, welches Sie uns entgegengebracht haben und wünscht Ihnen besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein glückliches neues Jahr. Wie jedes Jahr haben wir uns auch diesmal dazu entschieden für einen guten Zweck zu spenden. Diese Spende ging dieses Jahr an « COOPERATIONS asbl von Wiltz ».

Mit freundlichen Grüßen,

Die Direktion und alle Mitarbeiter

---

Dear customer,

meyPro thanks you for the confidence you have shown in our company throughout the whole year. We would like to wish you a merry Christmas and a New Year filled with success and happiness. As in previous years, we preferred to make a donation, and this year we have decided to dedicate this donation to « COOPERATIONS asbl from Wiltz ».

With best regards,

The board of directors and employees

Blog navigation